لیست داستان های مثبت

have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>

 1. // initialize the wpdiscuzValidator function wpdiscuzValidator.message['invalid'] = 'بعضی از فیلد ها نامعتبر هستند'; wpdiscuzValidator.message['empty'] = 'please fill out this field to comment'; wpdiscuzValidator.message['email'] = 'آدرس ایمیل معتبر نیست'; wpdiscuzValidator.message['url'] = 'آدرس سایت معتبر نیست'; wpdiscuzValidator.message['max'] = 'Comment text is too long (maximum characters allowed)'; jQuery(document).ready(function ($) { $(document).delegate('.wc-toggle', 'click', function () { var toggleID = $(this).attr('id'); var uniqueID = toggleID.substring(toggleID.lastIndexOf('-') + 1); $('#wc-comm-' + uniqueID + ' .wc-reply').slideToggle(500, function () { if ($(this).is(':hidden')) { $('#' + toggleID).html('نمایش پاسخ ها ∨'); } else { $('#' + toggleID).html('مخفی کردن پاسخ ها ∧'); } }); }); if ($.cookie('wc_author_name') !== '' && $.cookie('wc_author_email')) { $('#wpcomm .wc_name').val($.cookie('wc_author_name')); $('#wpcomm .wc_email').val($.cookie('wc_author_email')); } $('#wc_unsubscribe_message').delay(7000).fadeOut(1500, function () { $(this).remove(); }); });
  مهمان

  […] روزساعت۷صبح یک داستان مثبت درجی۵لاین منتشر میشود.برای دریافت آن در […]

  مهمان

  […] داستان های مثبت […]

  مهمان

  […] داستان های مثبت […]