مطالب مرتبط با winners

problem

جی۵ لاین: .The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem  بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب