مطالب مرتبط با life

positive thinking

جی۵ لاین: .If you have positive thinking alone was effective, should all animals had small children and now our dream life; the great success achieved by the action Anthony Robbins اگر داشتن فکر و اندیشه […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Never break

جی۵ لاین:Charles .Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot چارلز در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.اعتماد، […]

ادامه مطلب

Do not let

جی۵ لاین:. Do not let the sadness of your past and future , destroy your happiness today. Stay positive, because today could be the best day of your life مگذارید غم گذشته تان و ترستان از […]

ادامه مطلب

All things in life

جی۵ لاین:.All things in life are temporary. If going well enjoy it, they will not last forever. If going wrong don’t worry, they can’t last long either تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب […]

ادامه مطلب

tried

جی۵ لاین:Einstein .If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life انشتین اگر کسی احساس کند که در […]

ادامه مطلب

Life

جی۵ لاین:  .Life is short, opportunities are going to stay long … Never let someone happy today in the name of prosperity of tomorrow, you are not زندگی کوتاه است، فرصت ها رفتنی و حسرت […]

ادامه مطلب

Life turn

جی۵ لاین:    .Life turn around When they reached the top of the highest peak Your smile upon all the pebbles are nowThat your feet Scratch زندگی رادوربزن و آن گاه که برتارک بلندترین قله هارسیدی لبخندخودرانثارتمام […]

ادامه مطلب

Enjoy your life

جی۵ لاین:.Enjoy your life and so seconds you have .Time is precious and we will not live one more time از زندگی خود لذت ببرید و قدر ثانیه های خود را بدانید.زمان ارزشمند است و […]

ادامه مطلب

Boomerang

جی۵ لاین:   …The Game of Life, Boomerang’s game And thoughts, deeds and words of man; sooner or later With astounding accuracyTo himself It will return  بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـتو پندار و کردار و سخنان انسان […]

ادامه مطلب

…Life has

جی۵ لاین: ! Life has taught me Anything is worth … Free cheese only in the mousetrap found زندگی به من آموخت کههر چیزی قیمتی دارد …پنیر مجانی فقط در تله موش یافت میشود ! منبع […]

ادامه مطلب

…life

جی۵ لاین:     It does not matter last few Richter earthquake was your life …No matter what they lost in the earthquake …It is important to build again .Jhant your life and believe it .. […]

ادامه مطلب

The road

جی۵ لاین: …!!!The road is my life should be smooth! Bumps are blessed  جاده زندگی نباید صاف و یکدست باشد خوابمان می گیرد!دست اندازها نعمت اند…!!! منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

ادامه مطلب

…days

جی۵ لاین: …It is not necessary to prolong life,Add to the days of your life, you Effort that “Life” will add to your days  لازم نیست برای طولانی زیستن،به روزهای زندگی ات اضافه کنی،تلاشت این […]

ادامه مطلب

reaching God

جی۵ لاین: !Life means taking every step for reaching God; let’s be more careful where we set foot cause may be we’re stepping on an ant زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست؛ مراقب قدم هایمان […]

ادامه مطلب

…life is

جی۵ لاین: .Life isn’t about finding yourself. Life is about creathing yourself زندگی برای شناخت خود نیست. زندگی برای خلق خود است. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

your aims

جی۵ لاین: .When you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself هرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می […]

ادامه مطلب