مطالب مرتبط با face

HAPPY

  جی۵ لاین:The happy is the one whose glorious conduct creates the smile oflife in other people,s face خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد. منبع تصویر:graphic «یک تصویر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

kite

جی۵ لاین: …If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Fatima A lyhaalslam

جی۵ لاین: Fatima A lyhaalslam: You love the world has three things in  : the Qur’an, the Prophet of Allah and give a look into the face of God حضرت فاطمه علیهاالسلام :از دنیاى شما […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

?did you know

آیا میدانستید که نوشتن احساسات بسیار آسانتر از رودرو بیان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسی بیشتر است. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب