مطالب مرتبط با best

best

  جی۵ لاین: .Force yourself to be best that others expect from you خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. منبع تصویر:smscs «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

best way

جی۵ لاین: .The best way to get something done is to بهترین راه برای رسیدن، بدست آوردن چیزی انجام شروع آن است. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی […]

ادامه مطلب

swamp

جی۵ لاین: …Lotus grows in the swamp To prove this point. . .It was the worst best رشد نیلوفر در مرداب اثبات این نکته است . . .میتوان در بدترین شرایط بهترین بود . . . […]

ادامه مطلب

the best

جی۵ لاین:  زندگی قانون باور ها و لیاقتهاست ، همیشه باور داشته باش لایق بهترین هایی . . .  …Life of faith and Lyaqthast, always believe in They deserve the best منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Dear me

جی۵ لاین: Dear me, you are the best thing that has ever walked this earth! Love, me من عزیز، تو بهترین موجودی هستی که روی این زمین گام برداشته است! با عشق، از طرف من […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

yourself

جی۵ لاین: .Never change your originality for the sake of others. Because no one can play your role better than you. So be yourself.you are the best هرگز اصالتت را به خاطر دیگران، تغییر نده؛ چون […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

The best for you

جی۵ لاین:  .The best cosmetic for lips is trut for voice is prayer for eyes is pity for hands is charity for heart is love and for life is friendship  زیباترین آرایش برای لبان شما […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

sometimes

جی۵ لاین:  Sometimes the best approach is to ask (or atleast observe) other people who have already achieved what you aretrying to achieve. But do remember to turn to truly qualified resources — not just any […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

looking

جی۵ لاین: .Begin your day with looking at the mirror and teel yourself:Today I am goingto do every thing in the best possible manner and do it there after  روزتان را با نگاهی در اینه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

happiest

جی۵ لاین:.The happiest of people don’t necessarily Have the best of everything They just Everything that comes along their way شاد ترین مردم لزوماً بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

the best

جی۵ لاین: .The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart زیباترین و بهترین چیزهای دنیا رو نه میشه دید و […]

ادامه مطلب

ourselves

جی۵ لاین:  .When we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves زمانی که ما تلاش می کنیم تا خوبی های دیگران را جستجو کنیم در حقیقت بهترین ها […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

silence

جی۵ لاین:  .Silence is sometimesthe best answer سکوت گاهی بهترین پاسخ است! منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک تصویر از لحظه ای ناب در سایت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

I wish

جی۵ لاین: .I wish for youto be happy,and to reach for the best آرزو می کنم : شادمان باشی و به بهترین ها دست یابی. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

force

جی۵ لاین: .Force yourself to be best that others expect from you خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب