پرسش و پاسخ:

داستان های اخیر

wishes

تو نمی خواهی ازدواج کنی؟

HAPPY

خوردن و درد و دل کردن وقتتان را تلف می کند

امید

انیشتین: به نظر شما شیطان وجود دارد؟

هدف

می خواهم بدانم راز موفقیت چیست؟

خوشبختی

راننده خوش لباسی پیاده شد و با لبخند به سوی من آمد

تعهد

مریم برای خرید عید نوروز به بازار تهران رفته بود

انسان خردمند

امیدوارم امروز دیگر ناهار ساندویچ کالباس نباشد

باور

هیچ کدام شانسی ندارند