پرسش و پاسخ:

داستان های اخیر

بز خود را بکش

wake up in the morning

قهوه تلخ و زندگی

my friend

فاصله ی بین مشکل و راه حل

Stope thinking

نحوه ی خواندن لوح زندگی

برگزیده ی بهترین نگاه

challenge

ماهی و اقیانوس

love each other

بوی مادر

small degree

دانه کوچک و سپیدار

time

بیسکویت های سوخته