پرسش و پاسخ:

داستان های اخیر

best

آنقدر گنده است که نمی تواند خودش را پنهان کند

egg

تا کی می خواهی بی کار بنشینی؟

problem

آیا این نقاشی ها ارزشمند هستند؟

patient

آنها با ذوق درباره داستان و قهرمانان فیلم صحبت می کردند

Rise

شب عید بود و آن ها هیچ پولی نداشتند

problem

برای گفتن شب بخیر رفت و حاضرین را بوسید

future

گفتم که دیگر حق ندارند در خانه بازی کنند

success

من فرد مهمی هستم