پرسش و پاسخ:

داستان های اخیر

جواب منطقی

LOVE

گل رز

game of life

فقط به خدا بسپار

Sometimes

فاصله قلب‌ها

believe

از دیگران قدردانی کنیم

Good things

پیر مرد فقیر و هیزم فروش شتر دار

waves

داستان کیک خوشمزه

time passes

منفی‌بافی ممنوع!

Build