مطالب مرتبط با your

best

  جی۵ لاین: .Force yourself to be best that others expect from you خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. منبع تصویر:smscs «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Write

جی۵ لاین: .Write down your aims and review them every morning اهداف خود را مکتوب و هر صبح آنها را مرور کنید. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Remember

جی۵ لاین: Remember the three R’s: Respect for self; Respect for others; and Responsibility for all your actions سه چیز را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت کارهای خود […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

key happiness

جی۵ لاین: .Do not put the key to your happiness in someone else’s pocket; keep it in your own. کلید شادی خودتان را در جیب کَس دیگری قرار ندهید، آنرا نزد خودتان نگه دارید. منبع تصویر:blog […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

joy

جی۵ لاین: .There is joy in your life,feel it,know it,share it زندگی با شادی همراه است؛احساسش کن؛دریابش،و تقسیمش کن! منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

you choose

جی۵ لاین:You  have brain in your head. You have feet in your shoes . you can steer yourself any direction you choose   شما در سرتان مغز دارید و در کفش هایتان پا. بنابراین میتوانید به […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

your heart

جی۵ لاین:…To be rich,is not what you have in your bank account,But what you have in your HEART   ثروتنمد بودن ، به آنچه که در حساب بانکی تان دارید مربوط نمی شود، بلکه به آنچه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

problems

جی۵ لاین: When GOD solves your problems, you have Faith in HIS abilities; when GOD doesn’t solve your problems HE has Faith in your abilities. وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

life

جی۵ لاین: Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات عشق بورز… منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب