مطالب مرتبط با wind

Rise

  جی۵ لاین:… If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise  بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت.       منبع تصویر:ilna «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

the sails

جی۵ لاین:  .We cant direct the wind, But we can adjust the sails ما نمی توانیم باد را هدایت کنیم، ولی می توانیم بادبان ها را تنظیم کنیم. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

we can not

جی۵ لاین:  …We cannot change the direction of the Wind…… But, remember, that we can always adjust our sails ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب