مطالب مرتبط با wind

the sails

جی۵ لاین:  .We cant direct the wind, But we can adjust the sails ما نمی توانیم باد را هدایت کنیم، ولی می توانیم بادبان ها را تنظیم کنیم. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

we can not

جی۵ لاین:  …We cannot change the direction of the Wind…… But, remember, that we can always adjust our sails ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب