مطالب مرتبط با success

success

  جی۵ لاین:“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

great way

جی۵ لاین:   It is a great way to your thoughts on paper. Brian Tracy یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید. برایان تریسی منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از […]

ادامه مطلب

that success

جی۵ لاین:I believe that success can be achieved when we go one step further, the welcome defeat adversity and hardships of their lives to know. John Maxwell من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید […]

ادامه مطلب

for success

  جی۵ لاین: Continuous learning is the minimum prerequisite for success in any field in which you work, learn something new every day. Brian Tracy یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای […]

ادامه مطلب

key to happiness

جی۵ لاین: Success is not the key to happiness, happiness is the key to success. If you love what you do, you will be successful. Herman Cain موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر […]

ادامه مطلب

success

جی۵ لاین: .The success of successful people is that your small furnaces have failed. Very little wisdom from success. William Saroyan علت موفقیت آدم های موفق این است که خرد خود را در کوره های […]

ادامه مطلب

Success

جی۵ لاین:  .Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه […]

ادامه مطلب

encouraging words

جی۵ لاین:  .Expressing a “encouraging words” a person helpless Worth more hours of praise, after his success ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درماندهارزشش بیشتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد، بعد از کامیابی اوست. منبع […]

ادامه مطلب

…success

جی۵ لاین: .There is no elevator to success… you have to take the srairs برای رسیدن به موفقیت آسانسوری وجود ندارد باید از راه پله بالا رفت.( کنایه از سختی هایی که در مسیر رسیدن […]

ادامه مطلب

positive mind

جی۵ لاین:  .Research shows that most of the success is having a positive mindset to a more intelligence تحقیقات نشان می دهد بیشترین عامل موفقیت داشتن ذهنیت مثبت می باشد تا داشتن هوش بیشتر. منبع […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

success

جی۵ لاین: .Many of lif’s failures are peaple who did not realize how close they were to success when they gave up بسیاری از افراد ناکام زندگی آن هایی هستند که وقتی دست از تلاش […]

ادامه مطلب

TREE SENTENCES

جی۵ لاین:TREE SENTENCES FOR GETTING SUCCESS ۱٫ KNOW MORE THAN OTHER ۲٫WORK MORE THAN OTHER EXPECT LESS THAN OTHER.3 ۱٫ بیشتر از دیگران بدان. ۲٫ بیشتر از دیگران کار کن. ۳٫ کمتر از دیگران انتظار […]

ادامه مطلب

ever final

جی۵ لاین:  .It is wise to keep in mind that neither success nor failure is ever final Roger Babso عاقلانه است که در ذهن داشته باشیم که نه موفقیت و نه شکست به منزله پایان […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

William Shakespeare

جی۵ لاین: William Shakespeare Three sentences for getting SUCCESS: a) Know more than other. b) Work more than other. c) Expect less than other ویلیام شکسپیر:سه جمله برای کسب موفقیت:الف) بیشتر از دیگران بدانید.ب) بیشتر از […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

…success means

جی۵ لاین: .success means ability of moving from one failure to another without loosing ardor پیروزی یعنی :توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر،بدون از دست دادن اشتیاق . . . ارسالی از دوست […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

woodpecker

جی۵ لاین:woodpecker owes its success from ceasless effort and strike its cusp till reaches to its goal دارکوب موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود. ارسالی از […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب