مطالب مرتبط با river

patient

  جی۵ لاین:.If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you  اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

river

جی۵ لاین: !Do not destroy the bridges behind you . If you will be surprised to know many will be forced to cross the river پل های پشت سرت را خراب نکن ..!متعجب خواهی شد اگر […]

ادامه مطلب

river

جی۵ لاین: .The millstone may break down but the river continues its course to the sea ممکن است سنگ آسیاب بشکند(یا آنرا بشکنند)اما رود به سفر خویش به سوی دریا ادامه خواهد داد. منبع تصویر:blog «یک […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

time is like a river

جی۵ لاین: time is like a river. u can,t touch the same water twice. because the flow that has passed will never pass again so, cherish every moment of your life زمان مانند یک رودخانه میمونه. […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

time is river

جی۵ لاین: .time is like a river. u can,t touch the same water twice. because the flow that has passed will never pass again so, cherish every moment of your life زمان مانند یک رودخانه میمونه. تو […]

ادامه مطلب

sea

جی۵ لاین:  The millstone may break down but the river continues its course to the sea   ممکن است سنگ آسیاب بشکند(یا آنرا بشکنند) اما رود به سفر خویش به سوی دریا ادامه خواهد داد. […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Time

جی۵ لاین: time is like a river. u can,t touch the same water twice. because the flow that has passed will never pass again so, cherish every moment of your life زمان مانند یک رودخانه […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب