مطالب مرتبط با reason

problem

  جی۵ لاین:.There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason یک ضرب المثل امریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

problem

جی۵ لاین: .There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه […]

ادامه مطلب

change

  جی۵ لاین:.Pain doesn’t show up in our lives for no reason. It’s a sing that something in our lives needs to change درد، بی دلیل در زندگی ما نمایان نمی شود، بلکه نشانگر این […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Love the people

جی۵ لاین:Love the people who treat you right Forget about the ones who don’t     And Believe that everything happens for a reason  مردمانی که با تو درست برخورد می کنند را دوست داشته […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

proverb

جی۵ لاین: .There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

There’s no need to rush

جی۵ لاین:  .There’s no need to rush. If something is meant to be, it will happen. In the right time, with the right person, for the best reason نیازی به شتاب نیست. اگر چیزی باید […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Love the people

جی۵ لاین: .Love the people who treat you right Forget about the ones who don’t And Believe that everything happens for a reason مردمانی که با تو درست برخورد می کنند را دوست داشته باش کسانی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب