مطالب مرتبط با from

best

  جی۵ لاین: .Force yourself to be best that others expect from you خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. منبع تصویر:smscs «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

hope

جی۵ لاین: …O  …In the hope of mercy Drgaht can And hoping to get on the quay of the port  I come to you from whatever you away from me  پروردگارا … به امید رحمتت […]

ادامه مطلب

our thoughts

جی۵ لاین: .We up well with our thoughts and rise from the stile of our imagination ther we have from ourseves ما بوسیله ی اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از […]

ادامه مطلب

the ability

جی۵ لاین: …Victory: the ability to go from one failure to another failure without loss of enthusiasm پیروزی یعنی: توانایی رفتن از یک شکست، به شکستی دیگر، بدون از دست دادن اشتیاق… منبع تصویر:blog «یک تصویر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

smile

جی۵ لاین: .A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you یک لبخند از طرف تو میتواند موجب شادی کسی شود حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند. منبع […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب