مطالب مرتبط با forgotten

future

  جی۵ لاین:The brightest future will always be based on a forgotten pastYou can’t go forward in life untilYou let go of your past failures and heartaches همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب