مطالب مرتبط با find

problem

  جی۵ لاین:.There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason یک ضرب المثل امریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

problem

جی۵ لاین: .The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem  بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

looses today

جی۵ لاین:.Who looses today, won’t find tomorrow There is nothing important as today آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافتهیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست. منبع تصویر:blog «یک […]

ادامه مطلب

perfect

جی۵ لاین: .People say “good guys find the bad and leave.” But it must be like, “Find good people and bad, ignore them.” No one is perfect مردم می گویند”آدمهای خوب را پیدا کنید و بدها […]

ادامه مطلب

find yourself

جی۵ لاین: .Remember: the time you feel lonely is the time you must find yourself به خاطر داشته باش: وقتی احساس تنهایی می کنی، زمانی است که باید خود را پیدا کنی. منبع تصویر:blog «یک […]

ادامه مطلب

today

جی۵ لاین: .Who looses today, won’t find tomorrow There is nothing important as today آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت،هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.   منبع تصویر:blog […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

fall down

جی۵ لاین: Sometimes you fall down because there is something down there that you are supposed to find گاهی سقوط می کنی، برای اینکه در آن پایین چیزی وجود دارد که باید پیدایش کنی. منبع تصویر:blog […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

good guys

جی۵ لاین: .People say, “Well the good guys and the bad to find a release,” but you have to “find good and bad people ignore them.” Nobody is perfect مردم می گویند ” آدمهای خوب […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

time

جی۵ لاین: .I made an agreement of peace ful coexistence with time. Heither he pursuses me, no I run from him, one day we will find each other من با زمان قرار همزیستی مسالمت آمیز […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

The world

جی۵ لاین: !The world is vast enogh to let  us all in! so let’s find our own places or dis guise them دنیا آنقدر بزرگ است که برای همه جا دارد.پس سعی کنیم بجای اینکه جای دیگران […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

your eyes

جی۵ لاین: .Kepp your eyes open and your feet moving forward. You’ll find what you need چشمانت را باز نگه دار و به سمت جلو حرکت کن، در این صورت آنچه را که نیاز داری، خواهی […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

proverb

جی۵ لاین: .There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

new way

جی۵ لاین: !If you can’t find way, create one اگر نمی توانی راهی پیدا کنی، یکی بساز! منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک تصویر از لحظه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

successful people

جی۵ لاین:    .Successful People They find a lesson while others only see a problem. They are solution focused انسانهای موفق از مشکلات درس می گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می بینند. […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

successful

جی۵ لاین:  .Successful People They consciously and methodically create their own success, while others hope success will find them انسانهای موفق،هوشیارانه و روشمندانه موفقیت شان را می سازند، در زمانی که دیگران آرزو می کنند […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

!get flexible

جی۵ لاین: Get FLEXIBLE! If you have created a plan of action andit is NOT working, sit down and take a good look at what you’re doing. Do NOT hang in with a strategy that isobviously […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب