مطالب مرتبط با final

success

  جی۵ لاین:“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

the ocean

جی۵ لاین: .Although the ocean is the final Phnavrast Although the drop is small, has a beginning اقیانوس هرچند پهناوراست پایانی داردقطره هرچند کوچک است ،آغازی دارد . منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از […]

ادامه مطلب

continue

جی۵ لاین: .“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیستند، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب