مطالب مرتبط با answer

problem

جی۵ لاین: .The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem  بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

silence

جی۵ لاین:  .Silence is sometimesthe best answer سکوت گاهی بهترین پاسخ است! منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک تصویر از لحظه ای ناب در سایت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب