بایگانی | گالری تصاویر

best

  جی۵ لاین: .Force yourself to be best that others expect from you خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. منبع تصویر:smscs «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

egg

  جی۵ لاین:  .When the egg breaks by an internal power, a life begins وقتی نیرویی از داخل تخم مرغ را می شکند، زندگی آغاز می شود. منبع تصویر:blogfa «یک تصویر گویا تر از چندین […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

problem

  جی۵ لاین:.There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason یک ضرب المثل امریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

patient

  جی۵ لاین:.If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you  اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Rise

  جی۵ لاین:… If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise  بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت.       منبع تصویر:ilna «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

problem

جی۵ لاین: .The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem  بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

future

  جی۵ لاین:The brightest future will always be based on a forgotten pastYou can’t go forward in life untilYou let go of your past failures and heartaches همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

success

  جی۵ لاین:“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

wishes

  جی۵ لاین:.Be careful not to annoy others in fulfilling your wishes مواظب باش برای رسیدن به آرزوهایت کسی را نرنجانی. منبع تصویر:blogfa «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

HAPPY

  جی۵ لاین:The happy is the one whose glorious conduct creates the smile oflife in other people,s face خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد. منبع تصویر:graphic «یک تصویر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

امید

  جی۵ لاین: در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود، در دیگری را جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید. “ارد بزرگ” منبع تصویر:blogfa «یک تصویر گویا تر از چندین […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

هدف

  جی۵ لاین: انسان می تواند آینده خودش را از پیش بسازد، مشروط بر آن که تصمیم به ادامه راهش و هدفش بگیرد. منبع تصویر:contratanetr «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

خوشبختی

  جی۵ لاین: خوشبختی این نیست که مشکلی وجود نداشته باشد ، بلکه یعنی  توانایی در برخورد با مشکلات. منبع تصویر:blogfa «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک تصویر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

تعهد

  جی۵ لاین: تنها تعهد انسان در تمامی مراحل زندگی این است که با خودش صادق باشد.” ریچارد باخ” منبع تصویر:.blizko «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک تصویر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

انسان خردمند

  جی۵ لاین: انسان خردمند به دیگران نه تنها با گفتار، بلکه با کردار می آموزاند.”لائو تسه” منبع تصویر:blogspot «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک تصویر از لحظه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

باور

  جی۵ لاین: تو همانی هستی که باور داری.” میگل روئیز” منبع تصویر:blogfa «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳ یک تصویر از لحظه ای ناب در سایت جی۵لاین منتشر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب